Betingelser

Ved bestilling, betaling og reise

Ved bestilling tar du kontakt med oss på telefon 41 28 87 35 eller sender en mail til mail@toscanareiser.no. Depositum må betales innen 7 dager og utgjør fra 10% til 50% av leieprisen avhengig av bosted. Bookingen er bindende når depositumet er betalt. Er depositum ikke innbetalt av kunden senest 7 virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er ToscanaReiser ubundet av avtalen. Alle våre priser er oppgitt i Euro, men skal innbetales i norske kroner. Beløpet for depositum regnes ut i fra kursen ved bestillingstidspunkt. Ved innbetaling av restbeløp er det kurs ved denne dato som gjelder. På noen bosteder betales sluttbeløpet ved ankomst, og da gjøres det opp i Euro.

For våre kurs: Påmelding er bindende, og ingen refusjon vil bli gitt. Deltaker er selv ansvarlig for å bestille og betale flybilletter. Dersom deltaker av ulike grunner (eksempelvis streik, lockout, forsinkelser mm) ikke rekker frem til kursstart, eller ikke kan komme i det hele tatt, kan ikke ToscanaReiser lastes for dette, og ingen refusjon av innbetalt beløp blir gjort. Vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring.

NB! HUSK å oppgi navn, reisemål og dato for avreise både ved betaling av depositum og restbeløp

Når restbeløpet skal innbetales varierer fra bosted til bosted. Frist for denne innbetalingen vil dere få ved bestilling. Normalt ligger den mellom 4 og 8 uker.

Oppholdets pris omfatter utelukkende innkvartering med mindre annet er avtalt på forhånd. Opplysninger om krav til pass, visum eller vaksinasjoner må fremskaffes av den reisende. Utgifter til dette er ikke inkludert i prisen. Fasiliteter som adgang til tennisbaner, minigolf og lignende er ikke inkludert i prisen, og enkelte steder kan det hende at dere må betale for parasoller og liggestoler.

Betaling, prisendring mv

Betaling av oppholdet med eventuelt fradrag av tidligere innbetalt depositum skal være oss i hende etter avtale. Betaling senere enn dette, berettiger ferieboligformidleren å annullere reisen uten tilbakebetaling av depositum. Bestilles oppholdet senere enn 8 uker fra oppholdets begynnelse, betraktes bestillingen som bindende såfremt ferieboligformidleren bekrefter reservasjon pr e-mail eller pr telefon senest 48 timer etter bestillingsøyeblikk og betalingsfristen bestemmes av ferieboligformidleren. Eventuell annullering av oppholdet de siste 8 uker før avreise endrer ikke på at ferieboligformidleren har krav om å få betalt det fulle beløp for oppholdet.

Oppholdets pris er beregnet på grunnlag av gjeldene tariffer, priser, avgifter og valutakurser. Ferieboligformidleren forbeholder seg retten til innen avreisetidspunktet å foreta prisjusteringer som forårsakes av endringer i skatter, avgifter, gebyrer eller valutakurser. Dersom prisen forhøyes med mer enn 10% kan kunden annullere oppholdet og få innbetalt beløp fullt ut refundert. Betingelsen for å få annullert oppholdet er at ferieboligformidleren får beskjed om dette umiddelbart etter at kunden er underrettet om prisforhøyelsen. Kunden skal underrettes om eventuelle prisendringer snarest mulig og senest 20 dager før oppholdets start ved skriftlig meddelelse til den som gjorde bestillingen.

Endringer og avbestilling før oppholdets start

A: Ferieboligformidlerens initiativ:

Dersom det før oppholdets start viser seg at ferieboligformidleren ikke vil kunne gjennomføre oppholdet som avtalt, eksempelvis ved at ferieboligformidleren ikke vil kunne levere de avtalte ytelser eller at ytelsene er av en dårligere kvalitet enn avtalt. Dette gjelder ikke for endringer eller uregelmessigheter som vanligvis betegnes som uvesentlige. Dersom endringen medfører at oppholdets verdi faller i pris, har kunden rett til reduksjon i prisen. Dersom ferieboligformidleren kansellerer oppholdet, uten at det skyldes den reisendes egne forhold, har kunden rett til å si opp avtalen og få tilbakebetalt det innbetalte beløp. Kunden kan også velge å bytte bolig dersom dette kan tilbys. Dersom kunden velger å bo i en bolig til en høyere pris, skal kunden betale prisdifferansen. Lider kunden økonomiske tap som følge av ferieboligformidlerens endringer eller som følge av oppholdets avlysning har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler med mindre avlysningen eller den manglende oppfyllelse skyldes:

  1. Kundens egne forhold
  2. En uvedkommende tredjemann eller utenforstående omstendigheter (force majoure) som ikke kunne ha vært forutsatt ved avtalens inngåelse, eller vært unngått eller av ferieboligformidleren eller noen ferieboligformidleren er ansvarlig for.

B: Kundens initiativ:

Endringer: Dersom kunden etter betaling av depositum og/eller oppholdets pris ønsker å foreta endringer med hensyn til oppholdets varighet, feriebolig, reisedeltakere med mer gjelder følgende regler:

Ved endringer som meddeles ferieboligformidleren senest 8 uker før den opprinnelige avtalte start, er ferieboligformidleren berettiget til å kreve et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr feriebolig. Administrasjonsgebyret innbetales samtidig med eller umiddelbart etter endringen. Samme administrasjonsgebyr skal betales dersom kunden ønsker å overdra oppholdet til andre som oppfyller alle betingelser for å delta i oppholdet. Det forutsettes at boligens regler ikke utelukker overdragelse og at ferieboligformidleren underrettes om dette i rimelig tid. Kunden hefter i begge tilfeller for betaling av oppholdet. Endringer av feriebolig, periode, varighet eller antall deltakere, som meddeles ferieboligformidleren og bekreftes av denne senere enn 8 uker før den opprinnelige avtalte start på oppholdet er ferieboligformidleren berettiget til å betrakte dette som avbestilling og ny bestilling.

Avbestilling:

Kunden kan avbestille i henhold til hvert bosted sine kanselleringsregler. Ikke i noen tilfeller vil innbetalt depositum refunderes.

Arrangørens plikter og ansvar etter oppholdets start

Ferieboligformidleren er forpliktet til å gjennomføre oppholdet i overensstemmelse med hjemmesiden og oppholdsavtalen. Arrangørens forpliktelse gjelder alle ytelser som inngår i avtalen, også de, som leveres av andre enn ferieboligformidleren. Dersom det mellom ferieboligformidleren og kunden er truffet særlige avtaler som ikke står på hjemmesiden, er disse kun gyldige dersom de er angitt på oppholdsbeviset. Det foreligger en mangel ved oppholdet dersom kunden ikke mottar de ytelser som er spesifisert på Oppholdsbeviset. Uregelmessigheter som vanligvis betegnes som bagateller, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke som en mangel ved oppholdet dersom vær- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet avviker fra det vanlige, eller at kunden ikke gir tilbakemelding om manglene. Er boligen mangelfull har ferieboligformidleren rett og plikt til å søke å rette opp dette raskest mulig, med mindre dette vil påføre ferieboligformidleren uforholdsmessige kostnader eller vesentlig ulempe. Kan man ikke rette opp mangelen i henhold til ovenstående har kunden krav på et forholdsmessig avslag i prisen. Tilbyr ferieboligformidleren hjelp i forhold til en mangel, kan kunden ikke kreve forholdsmessig avslag eller heve avtalen, såfremt hjelpen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger og vesentlig ulempe for kunden. Kan en betydelig del av de avtalte ytelser ikke leveres, kan kunden heve avtalen. Kunden skal i så fall senest 48 timer gi beskjed til ferieboligformidleren om dette på telefon eller e-post. Hever kunden avtalen skal ferieboligformidleren tilbakeføre innbetalt beløp. Lider kunden økonomisk tap som følge av at oppholdet var mangelfullt kan kunden ha krav på erstatning med mindre mangelen skyldes en uvedkommende tredjemann og ikke kunne vært forutsett ved avtalens inngåelse eller være unngått av ferieboligformidleren eller noen ferieboligformidleren er ansvarlig for. Ferieboligformidleren er heller ikke ansvarlig, såfremt avlysningen eller den manglende oppfyllelse skyldes eksterne omstendigheter, som ferieboligformidleren eller noen ferieboligformidleren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse eller ha unngått. Ferieboligformidleren er ikke erstatningsansvarlig for personskade. Ferieboligformidleren yter ingen erstatning for ulemper grunnet forsyningssvikt, herunder midlertidige avbrytelser av f.eks varmt vann, strøm, varme og air-condition, og heller ikke dersom svømmebasseng og lignende fasiliteter ikke kan benyttes på grunn av nødvendige reparasjons- og/eller vedlikeholdsarbeid. Egen privat uteplass kan heller ikke påregnes.  Som oftest er det felles uteområder med stoler og bord til gjestenes disposisjon. Endelig fraskriver ferieboligformidleren seg ethvert ansvar for opplysninger som finnes i ferieboligens egne brosjyrer og websider. Feil i egne opplysninger som følge at dette kan heller ikke lastes utleieformidler.

Kunden er selv ansvarlig for medbrakte verdigjenstander og penger samt oppbevaring av disse under ferien. Ferieboligformidleren er ikke ansvarlig for verdigjenstander som blir borte fra boligens deponeringsbokser eller lignende.

Kundens plikter og ansvar

Kunden er forpliktet til å følge de anvisninger for oppholdets gjennomførelse som ferieboligformidleren eller dennes representanter fastsetter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser som fastsettes med hensyn til ferieboligens regler for opphold mv. Grov eller gjentakende overtredelse av dette kan medføre bortvisning fra ferieboligen, slik at videre opphold må foretas på kundens egen foranledning og for kundens egen regning. Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på eiendeler som tilhører andre kunder, ferieboligformidleren, ferieboligeieren eller andre. Kunden er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner. Det er kundens økonomiske ansvar for utgifter som skyldes mangler i ovennevnte formaliteter. Kunden er likeledes ansvarlig for eventuelle følger av sykdom, ulykkestilfeller o.a. under oppholdet, og det påhviler kunden selv å betale utgifter til legehjelp, sykehusopphold, spesiell hjemtransport m.v. Det ytes ikke refusjon for eventuelle uutnyttede deler av oppholdet.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner skal gjøres gjeldene overfor ferieboligeieren eller ferieboligformidleren innen 48 timer etter at mangelen er oppdaget, med henblikk på å utbedre mangelen på stedet. Unnlater kunde å gi beskjed vil han miste retten til senere å kreve erstatning. Etterlysning av gjenglemte saker må skje omgående etter hjemkomst. Til dekning av omkostninger telefax, telefin, medgått tid) ved etterlysning vil ferieboligformidleren kreve et gebyr som betales uansett om den etterlyste gjenstand finnes eller ikke.

Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. Dette vil si at kunden ikke vil få noe refundert ved sykdom, eller av andre grunner ikke ønker å benytte ferieboligen som er bestilt og betalt. 

 

VI tar forbehold om beskrivelser og priser på alle våre bosteder.

Språk English - EngelskSpråk Norsk - Norwegian